lesnymundur / LASY W EPOCE JAGIELLONÓW
~~~Leszek S. Pręcikowski~~~LUDZIE LASU I ICH MUNDUR~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.1~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.2~~~KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY ~~~MUNDUROLOGIA~~~KALENDARIUM LEŚNICTWA ~~~LEŚNA MAPA HISTORYCZNA~~~LASY W EPOCE JAGIELLONÓW~~~LASY KRÓLESTWA POLSKIEGO~~~LASY ZIEMI łÓDZKIEJ~~~DAWNE LASY PRYWATNE~~~LEŚNICTWO W POZNAŃSKIEM~~~NADLEŚNICTWO PRZEDBORÓW~~~NADLEŚNICTWO KOŁO~~~OFERTA WYDAWNICZA~~~

lesnymundur>HISTORIA MUNDURU LEŚNIKA POLSKIEGO
Darmowy hosting JESTEŚ

GOŚCIEM NA TEJ STRONIEUdostępnij na facebookFRIKO.PL - darmowy hosting.
Usługi hostingowe
~~~Darmowy hosting~~~POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
~~~ ekologiczneforum ~~~
LINKI STRON POZYCJONUJĄCYCH
Historia munduru leśnika polskiego
Katalog stron www
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę pod zmienionym tytułem:
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
Zapraszam do jej przeglądania (zaznaczam, że nowa strona nie będzie już identyczna, z tą, którą Państwo właśnie przeglądacie).
mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
 
mundur leśnika, mundur leśny, historia munduru, Lasy Państwowe, Leszek Sławomir Pręcikowski, Ludzie lasu i ich mundur
LASY i LEŚNICTWO W EPOCE JAGIELLONÓW

Polscy władcy z dynastii Jagiellonów - Zygmunt I Stary (oraz jego małżonka Bona Sforza) i Zygmunt II August, władający olbrzymimi obszarami lasów na terenie swych domen (położonych na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego), podjęli się szeregu reformatorskich działań mających usprawnić gospodarkę leśną. Niegdyś dobra leśne oddawane były w zarząd lub dzierżawę. Dewastacja lasów, do jakiej dopuszczali owi zarządcy lub dzierżawcy, skłoniła Zygmunta I Starego do stopniowego odbierania im dóbr leśnych i tworzenia tam własnej administracji. Dokonywało się to poprzez wyodrębnianie osobnych jednostek gospodarczych – leśnictw, które zawiadywane były przez specjalnych urzędników skarbowych. W ten sposób po raz pierwszy w naszej historii doszło do wydzielenia samodzielnych leśnych jednostek administracyjnych z ogólnego obszaru dóbr królewskich, zawiadywanych przez starostów i dzierżawców.

Pochodzące z epoki źródła historyczne (w tym jeden z najstarszych pomników polskiego ustawodawstwa dotyczącego puszcz skarbowych - „Ustawa Króla JMCi leśniczan w W.X.Lit. roku 1567 II 27 w Knyszynie”, czyli „Ustawa dla leśniczych [leśna] z 1567 roku”) wymieniają następujące urzędy leśne:
- leśniczan (czyli leśniczych) - spełniających funkcje administracyjne i gospodarcze,
- służących im pomocą w ochronie lasu przed szkodnictwem - strażników leśnych
- oraz pozostały personel pomocniczy, a to: strzelców i osoczników, połaźników, bobrowników,
- wreszcie wolan (czyli mieszkańców nowopowstałych wsi, zakładanych w głębi puszcz skarbowych – zwolnionych początkowo z wszelkich świadczeń, a po pewnym czasie, po zagospodarowaniu się, pociąganych m.in. do ochrony puszcz i pomocy leśniczym).

Za Zygmunta I Starego leśnictw było stosunkowo niewiele. Położone one były głównie w zachodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich liczba znacznie wzrosła za Zygmunta II Augusta. Na leśniczych naznaczano często administratorów królewskich na danym terenie, a ich głównym zadaniem była ochrona królewskich terenów łowieckich i niedopuszczanie do wyrębów lasów powodujących płoszenie zwierzyny.

Uporządkowania lasów i administracji leśnej dokonały ustawy wydane za Zygmunta II Augusta:
- wspomniana już „Ustawa dla leśniczan z 1567 roku”
- i wcześniejsza odeń, pochodząca z 1557 roku „Wołoczna Pomiera”, która ograniczała prawo chłopów do korzystania z puszcz jedynie dla zaspokojenia potrzeb własnych i tylko z terenów leżących na skraju lasów oraz zakazywała polowania w lasach królewskich.

„Wołoczna Pomiera” regulowała szereg spraw dotyczących gospodarowania w lasach monarszych: regulowała przebieg granic leśnych, kwestię rozmiarów serwitutów („wchodów”: pobór drewna, bartnictwo, korzystanie z pastwiska itp.), sprawy rybołówstwa, bartnictwo, problemy ochrony zwierza łownego, sprawy administracyjne. „Pomiery” owej dokonał cały sztab urzędników (mierników, pomierczych i rewizorów) – działających pod kierunkiem Piotra Chwalczewskiego i można powiedzieć, że było to pierwsze w naszych dziejach praktyczne „urządzenie” lasów. Pokłosiem tej akcji było m.in. opublikowanie przez Grzegorza Wołłowicza opisu 38 puszcz i ich granic (1577 rok), oraz opracowanie wspomnianej już, pierwszej instrukcji dla administracji leśnej królewskiej z dn. 27.II.1567r. (P. Chwalczewski).

Tu trzeba dodać, że powstała wówczas cała struktura administracji leśnej od szczebla podstawowego, którym były wspomniane już leśnictwa – aż po władzę centralną, którą sprawował Zarząd Leśny W. Ks. Litewskiego kierowany przez podskarbiego wielkiego, mającego do pomocy podskarbich nadwornych i rewizorów.

U schyłku I Rzeczypospolitej, w czasach "króla Stasia", struktury leśne regulowała "Ordynacja służby dla osób rząd leśnictwa składających przepisanej" (1795 r.), ułożona przez Mikołaja Sochackiego regenta łowiectwa [łowczego] ekonomii brzeskiej i grodzieńskiej. Dokument ten porządkował zasady gospodarki w lasach królewskich w zakresie łowiectwa i ochrony zwierzyny. W imieniu monarchy zarząd puszcz królewskich w skali całej Rzeczypospolitej sprawował jeneralny administrator królewski, któremu w wykonywaniu tego zarządu bezpośrednią pomoc świadczyli: wielki łowczy koronny, wielki łowczy litewski oraz administratorzy nadworni. Urzędnikom tym podlegała całość gospodarki leśnej. Istniała także wyspecjalizowana administracja terenowa, która prezentowała się następująco:

  • każdą puszczę królewską nadzorowała odpowiednia kancelaria łowiecka, a podlegały jej leśnictwa, na które dana puszcza była podzielona; kancelarie te były miejscem urzędowania regentów łowiectwa (później określanych mianem łowczych), mieli oni do pomocy rachmistrzów oraz kancelarzystów i stanowili nadzór zwierzchni nad pozostałą służbą leśną;
  • puszcze dzieliły się na leśnictwa ( cirkumferencje ), gdzie urzędowali leśniczowie wraz z przydanymi im do pomocy kancelistami i rachmistrzami; do ich obowiązków należała bezpośrednia kontrola działań podległego im personelu leśnego (podleśniczych) w powierzonym fragmencie puszczy (kwaterach), a kontroli tej dokonywali w obecności kontraregestrantów;
  • leśnictwa podzielone były na kwatery, gdzie sprawowali urząd podleśniczowie; podlegali im strażnicy, strzelcy i gajowi;
  • w strażach – z których składały się leśnictwa – siedzieli strażnicy strzegący lasu i spełniający czynności gospodarcze;
  • ustanowiono jeszcze obręby strzeleckie, powierzone strzelcom, którzy mieli ochraniać las od szkód i pożarów. 
JAGIELLOŃSKIE WŁADZTWO POLSKO-LITEWSKIE OD KOŃCA XIV DO POŁOWY XV WIEKU


Uwaga! Podkład graficzny mapy zaczerpnąłem ze strony:
WIKIPEDIA: http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_w_Krewie
Mapa jest w trakcie opracowania, co - ze względu na obszerność tematu i trudność wykonania - jeszcze jakiś czas potrwa!
Na mapie staram się ukazać mało znane fakty utrzymywania się związków lennych ziem Zachodniego Pomorza oraz tzw. Wielkiej Rusi (Nowogrodczyzny, Pskowa, Tweru i Riazania) z Polską Jagiellonów. Choć to tematyka "nieleśna", to jednak bardzo ciekawa!!!.

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę. Zapraszam do jej przeglądania:

mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo

Szanowni Państwo! Bracia Leśnicy!
Jeśli ktoś z Państwa posiada w rodzinnych archiwach fotografie przodków w mundurze leśnika, albo akcesoria mundurowe (np.: czapki, orzełki, patki z dystynkcjami, guziki, czy jakiekolwiek inne fragmenty umundurowania), gorąco proszę o sfotografowanie ich i przesłanie skanów tych fotografii do mnie, na podanego poniżej maila. Zachęcam też Państwa do podzielenia się ze mną wspomnieniami z pracy i życia Waszych krewnych i przodków - leśników. Kontakt w tej sprawie na  adres mailowy:
leszekprecikowski@wp.pl
Materiały te wykorzystam w rozbudowie niniejszej strony internetowej (podając oczywiście  pełny opis i źródło ich pochodzenia).
Z leśnym pozdrowieniem: Darz Bór!
Leszek S. Pręcikowski
Udostępnij na facebook

POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
WIZYTA NA TYCH STRONACH, TO CENNA LEKCJA PATRIOTYZMU:
KŁUSZYN 1610-2010
HUSARIA POLSKA
KŁUSZYN 1610-2010 400 rocznica bitwy


Google
https://www.google.pl/

Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

UWAGA!!!
Osoby wykorzystujące tekst lub ilustracje pochodzące z mojej strony internetowej, proszone są o podawanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów (z zamieszczeniem pełnego zapisu mojego nazwiska i imienia - jako ich autora).


© Leszek S. Pręcikowski
 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www