lesnymundur / KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY
~~~Leszek S. Pręcikowski~~~LUDZIE LASU I ICH MUNDUR~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.1~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.2~~~KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY ~~~MUNDUROLOGIA~~~KALENDARIUM LEŚNICTWA ~~~LEŚNA MAPA HISTORYCZNA~~~LASY W EPOCE JAGIELLONÓW~~~LASY KRÓLESTWA POLSKIEGO~~~LASY ZIEMI łÓDZKIEJ~~~DAWNE LASY PRYWATNE~~~LEŚNICTWO W POZNAŃSKIEM~~~NADLEŚNICTWO PRZEDBORÓW~~~NADLEŚNICTWO KOŁO~~~OFERTA WYDAWNICZA~~~

lesnymundur>HISTORIA MUNDURU LEŚNIKA POLSKIEGO
Darmowy hosting JESTEŚ

GOŚCIEM NA TEJ STRONIEUdostępnij na facebookFRIKO.PL - darmowy hosting.
Usługi hostingowe
~~~Darmowy hosting~~~POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
~~~ ekologiczneforum ~~~
LINKI STRON POZYCJONUJĄCYCH
Historia munduru leśnika polskiego
Katalog stron www
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę pod zmienionym tytułem:
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
Zapraszam do jej przeglądania (zaznaczam, że nowa strona nie będzie już identyczna, z tą, którą Państwo właśnie przeglądacie).
mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
 
mundur leśnika, mundur leśny, historia munduru, Lasy Państwowe, Leszek Sławomir Pręcikowski, Ludzie lasu i ich mundur

KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY

Nobilitację leśników – jako grupy zawodowej, przyniósł dekret cara i króla Aleksandra I z 1 (13) grudnia 1819 roku podnoszący administrację Lasów Rządowych do rangi Królewskiego Korpusu Leśnego. Podzielony on został na 8 klas służbowych, a każdej z nich przyporządkowano odrębny mundur. Tworzono w ten sposób grupę notabli, wyłanianą spośród pewnych specyficznych grup zawodowych (identyczne decyzje podjęto jeszcze m.in. w stosunku do górników, tworząc Królewski Korpus Górniczy) i społecznych (szlachta) – które miały stać się podporą tronu cesarsko-królewskiego. W utworzeniu Królewskiego Korpusu Leśnego można niewątpliwie dopatrywać się analogii do istniejącego współcześnie Państwowego Gospodarstwa Leśnego “Lasy Państwowe”, przyjmując to wydarzenie za początek formalno-prawnego wyodrębnienia służby leśnej w oddzielną gałąź administracji państwowej. Ów dekret uznać należy także za początek historii polskiego munduru leśnego. Po raz pierwszy określono tu – tak szczegółowo – wzory dystynkcji służbowych, krój i barwę stroju leśnika, który zachował narodową symbolikę, cyt. za “Gazetą Warszawską”:
                                               
“Królewski korpus leśny mieć będzie osobny mundur, podług rysunków tu załączonych, które My zatwierdzamy. Art.: 2. Osobne znaki munduru leśnego stopniowane będą podług klass ośmiu (...) Art.: 4. Mundur leśny i osobne znaki oznaczają się iak następuie: Klassa pierwsza. Mundur ciemno–zielony na ieden, rząd guzików zapinany, takiż kołnierz, z przodu na haftki spięty, łapki i klapki nad kieszeniami takież, poły zawinięte i z wypustką iasno–zieloną, guziki białe z Polskim Orłem.”Organizację administracji leśnej, obowiązki i zakres odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk określała Instrukcya dla Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego z dn. 23 grudnia 1823 roku (uzupełniona później tzw. Instrukcją dodatkową, dotyczącą lasów urządzonych z dn. 12.II.1825 roku). Szczegółowy zakres obowiązków administracji leśnej, został w myśl owej instrukcji uregulowany następująco:


1. Dyrektor Jeneralny sprawował ster całą gospodarką leśną rządową, był on obowiązany do ścisłej kontroli pracy i wyników gospodarczych podległej mu administracji leśnej. w tym celu był obowiązany do corocznego objazdu lasów jednego województwa (którą to czynność wykonywał w towarzystwie Nadleśnego Naczelnego): “W zamiarze zapewnienia skutku urządzeń i dopilnowania, iżby wszyscy Urzędnicy leśni od naywyższego do nayniższego obowiązków swych dopełniali z dokładnością, Dyrektor Jeneralny zwiedzi osobiście ósmą część Leśnictw rządowych tak, ażeby w ośmiu latach wszystkie zrewidowane zostały. Przy tem zwiedzaniu przytomnym bydź powinien Nadleśny Naczelny i Nadleśny Jeneralny [właściwego województwa] lub iego zastępca”. Do obowiązków Dyrektora Jeneralnego należało również nadzorowanie działalności Szkoły Szczególnej Leśnictwa (był jej wykładowcą i prezesem Rady Szkolnej). Zasiadał w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, gdzie reprezentował interesy leśnictwa. Decydował o sposobie urządzenia gospodarstwa leśnego.

2. Nadleśny Naczelny, który służył pomocą Dyrektorowi Jeneralnemu w kierowaniu administracją leśną. Wspólnie z nim dokonywał corocznej lustracji lasów, ponadto zobowiązany był do samodzielnego objazdu dwu województw rocznie: “obowiązany iest zwiedzić co rok (...) czwartą część Leśnictw rządowych (...) tak żeby w czterech latach wszystkie zrewidowane zostały (...) szczególnie dla rewidowania gospodarstwa technicznego i kierowania takowym”. Zasiadał w Radzie Szkolnej Szkoły Szczególnej Leśnictwa i był zobowiązany prowadzić w niej kursy teoretyczne. Winien był wreszcie prowadzić niezbędne prace biurowe w Wydziale Lasów.

Dyrektor Jeneralny wraz z Nadleśnym Naczelnym i pozostałą kadrą Wydziału Lasów zaliczani byli do pionu tzw. "urzędników sterujących". Mianowanie i odwołanie ich leżało w kompetencjach namiestnika królewskiego, a zakres obowiązków i przywilejów regulowała Organizacya Dyrekcyi Jeneralney Dóbr i Lasów rządowych z dn. 25 czerwca 1818 roku.

3. Nadleśni jeneralni pełnili "zwierzchni dozór w województwach", gdzie do pomocy w wypełnianiu obowiązków biurowych mieli przydanych asesorów nadleśnych. W ich ręku skupiona została pełnia władzy nad powierzonymi im leśnictwami: a więc czynności gospodarcze (hodowla i eksploatacja lasu) oraz zarządzanie nimi: “Jednym z głównieiszych obowiązków Nadleśnego Jeneralnego będzie: mieć dozór nad gospodarstwem, w leśnictwach mu powierzonych”. Było to wyrazem nadmiernej centralizacji ówczesnego gospodarstwa leśnego, gdzie właściwy gospodarz lasu w swoim leśnictwie – nadleśniczy, został zepchnięty do roli administratora i posłusznego wykonawcy zarządzeń województwa oraz centrali w Warszawie. Zjawisko to było dalece niekorzystne i sprawne funkcjonowanie gospodarki leśnej w tych warunkach stało się przede wszystkim zasługą bardzo dobrze przygotowanej i energicznej kadry leśnej. Do kompetencji nadleśnych jeneralnych należały bowiem nawet tak szczegółowe czynności, jak tyczenie linii podziału gospodrczego lasu: “Linie proste oddzielaiące ręb nowy od reszty lasu, przeprowadzać powinni Nadleśni Jeneralni zabiianiem niskich kołków, tak, ażeby ie nadleśniczy mógł następnie rozróżnić (...)”. Jednym z podstawowych obowiązków nadleśnego jeneralnego było dokonanie objazdu podległych mu leśnictw, w toku których dokonywał on szeregu czynności gospodarczych oraz kontrolował funkcjonowanie służby leśnej: “Nadleśny Jeneralny (...) obieżdża dwa razy do roku lasy swoiego Woiewództwa; na wiosnę dla przygotowania etatu na rok następuiący kalendarzowy, w jesieni dla rewizyi uskutecznionego gospodarstwa”. Lustracje owe dzieliły się na periodyczne (2 razy do roku – wiosną i jesienią) oraz nadzwyczajne. Celem objazdu wiosennego było: naznaczenie rębów i zabezpieczenie gospodarstwa w oddziałach wysokopiennych, naznaczenie porębów w oddziałach niskopiennych, lustracja zeszłoletnich zrębów, dozór aktualnych prac zrębowych, kontrola granic oraz gospodarki finansowej leśnictw; natomiast w toku objazdu jesiennego nadleśny jeneralny dokonywał przeglądu bieżących cięć, kontroli finansowej i kontroli archiwum oraz stanu sprzętu i budynków danego leśnictwa. Czynności te wykonywał w towarzystwie leśniczego lub innych upoważnionych pracowników kontrolowanego leśnictwa. Nadleśni jeneralni – stanowili grupę tzw. “urzędników zwierzchniego dozoru”, byli mianowani i odwoływani przez Namiestnika Królewskiego, a ze swej działalności rozliczali się przed Dyrektorem Jeneralnym lasów oraz prezesem komisji wojewódzkiej.

4. Asesorowie nadleśni oraz sekretarze leśni – stanowili “niższy personel zwierzchniego dozoru”, mianowany przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu. Powoływano ich w województwach o szczególnie dużym zakresie obowiązków, wynikającym z rozległości tamtejszego gospodarstwa leśnego. Służyli oni pomocą nadleśnemu jeneralnemu w pracach biurowych, a szczególnie: w nadzorowaniu archiwum, kontroli rachunkowości (dochody i wydatki leśnictw), kontroli wydatku drewna w leśnictwach itp.

5. Nadleśniczowie stanowili pierwszą grupę urzędników zaliczanych do administracji terenowej. Formalnie byli gospodarzami powierzonego im terenu: “Nadleśniczy iest właściwie gospodarzem swego Leśnictwa. Powinien takowe przynaymniey raz w miesiąc zupełnie obieżdżać, cięcia roczne szacować, uskuteczniania owych doglądać, uprawy nadzwyczaine zakładać, licytacye na sprzedarz drzewa odbywać i w ogólności dopełniać sprzedaż wszelkich płodów leśnych (...)”. Faktycznie jednak, wobec nadmiernie rozbudowanych kompetencji nadleśnych jeneralnych, rola nadleśniczych sprowadzała się do administrowania swoim leśnictwem.

6. Podleśniczowie sprawowali pieczę nad powierzoną im strażą spełniając czynności kontrolne: “Podleśny powinien tak często straż swoią obieżdżać, aby przynaymniey raz w tydzień każdy obręb był przez niego zrewidowany”.

Nadleśniczowie i podleśni byli mianowani i uwalniani ze służby przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu na wniosek komisji wojewódzkiej.

MUNDUR KRÓLEWSKIEGO KORPUSU LEŚNEGO W PODZIALE NA KLASY MUNDUROWE


Mundur Klasy I KKL przysługiwał Ministrowi Prezydującemu w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu (Xawery ks. Drucki-Lubecki), Dyrektorowi Jeneralnemu Lasów Rządowych (Ludwik hr Plater) i Nadleśnemu Naczelnemu Lasów Rządowych (Juliusz baron Brincken). Natomiast mundur Klasy II KKL nosili nadleśni jeneralni Lasów Rządowych. Mundur Klasy III KKL - noszony bez ostróg - przyznano "urzędnikom linii biurowej", tj.: nauczycielom Szkoły Szczególnej Leśnictwa (mundur taki nosili też uczniowie, ale bez ostróg i bez szpady) oraz referentowi, sekretarzowi i nadrachmistrzowi w Wydziale Lasów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Powyższe rekonstrukcje prezentują wersję munduru wielkiego-galowego (spodnie białe). Do munduru wielkiego-powszedniego przysługiwały spodnie w kolorze ciemnozielonym.

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę. Zapraszam do jej przeglądania:

mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo

Szanowni Państwo! Bracia Leśnicy!
Jeśli ktoś z Państwa posiada w rodzinnych archiwach fotografie przodków w mundurze leśnika, albo akcesoria mundurowe (np.: czapki, orzełki, patki z dystynkcjami, guziki, czy jakiekolwiek inne fragmenty umundurowania), gorąco proszę o sfotografowanie ich i przesłanie skanów tych fotografii do mnie, na podanego poniżej maila. Zachęcam też Państwa do podzielenia się ze mną wspomnieniami z pracy i życia Waszych krewnych i przodków - leśników. Kontakt w tej sprawie na  adres mailowy: leszekprecikowski@wp.pl
Materiały te wykorzystam w rozbudowie niniejszej strony internetowej (podając oczywiście  pełny opis i źródło ich pochodzenia).
Z leśnym pozdrowieniem: Darz Bór!
Leszek S. Pręcikowski

Udostępnij na facebook

POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
WIZYTA NA TYCH STRONACH, TO CENNA LEKCJA PATRIOTYZMU:
KŁUSZYN 1610-2010
HUSARIA POLSKA
KŁUSZYN 1610-2010 400 rocznica bitwy


Google
https://www.google.pl/

Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

UWAGA!!!
Osoby wykorzystujące tekst lub ilustracje pochodzące z mojej strony internetowej, proszone są o podawanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów (z zamieszczeniem pełnego zapisu mojego nazwiska i imienia - jako ich autora).


© Leszek S. Pręcikowski
 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www