lesnymundur / KALENDARIUM LEŚNICTWA
~~~Leszek S. Pręcikowski~~~LUDZIE LASU I ICH MUNDUR~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.1~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.2~~~KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY ~~~MUNDUROLOGIA~~~KALENDARIUM LEŚNICTWA ~~~LEŚNA MAPA HISTORYCZNA~~~LASY W EPOCE JAGIELLONÓW~~~LASY KRÓLESTWA POLSKIEGO~~~LASY ZIEMI łÓDZKIEJ~~~DAWNE LASY PRYWATNE~~~LEŚNICTWO W POZNAŃSKIEM~~~NADLEŚNICTWO PRZEDBORÓW~~~NADLEŚNICTWO KOŁO~~~OFERTA WYDAWNICZA~~~

lesnymundur>HISTORIA MUNDURU LEŚNIKA POLSKIEGO
Darmowy hosting JESTEŚ

GOŚCIEM NA TEJ STRONIEUdostępnij na facebookFRIKO.PL - darmowy hosting.
Usługi hostingowe
~~~Darmowy hosting~~~POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
~~~ ekologiczneforum ~~~
LINKI STRON POZYCJONUJĄCYCH
Historia munduru leśnika polskiego
Katalog stron www
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę pod zmienionym tytułem:
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
Zapraszam do jej przeglądania (zaznaczam, że nowa strona nie będzie już identyczna, z tą, którą Państwo właśnie przeglądacie).
mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
 
mundur leśnika, mundur leśny, historia munduru, Lasy Państwowe, Leszek Sławomir Pręcikowski, Ludzie lasu i ich mundur

KALENDARIUM LEŚNICTWA

2008 - XI - 11

90. rocznica przejęcia lasów w polską narodową administrację

W styczniu 1918 roku namiastka rządu polskiego, jakim była wówczas Rada Regencyjna,   dekretem o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim ustaliła zakres pracy resortu rolnictwa, któremu powierzon o również sprawy lasów: Do Ministra Rolnictwa i Dóbr Koronnych należą sprawy rolnictwa, leśnictwa (...) . W marcu tego samego roku powołano Wydział Leśny tegoż ministerstwa. Naczelnikiem wydziału został doświadczony leśnik Józef Miłobędzki. Mimo to, nadal trwały masowe, dewastacyjne wyręby w polskich lasach (państwowych i prywatnych), dokonywane na potrzeby armii okupacyjnych. Podejmowane przez stronę polską interwencje, mające na celu sp owodowanie zaniechania lub chociaż ograniczenia tego zjawiska, nie przynosiły praktycznie żadnych efektów, spotykając się, zwłaszcza ze strony Niemców, z obojętnym lub nawet wrogim przyjęciem.

  Dnia 16 października 1918 roku Wydział Lasów Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych przekształcony został w Sekcję Leśnictwa, przy czym jej szefem został doświadczony leśnik, Jan Miklaszewski. Ponadto do składu Sekcji Leśnej przyjęto: Jana Czaplickiego, Waleriana Dakowskiego oraz Henryka Zachorowskiego, a nieco później: Bronisława Aleksandrowicza, Ignacego Chełmońskiego, Władysława Jedlińskiego, Aleksandra Władzińskiego i Ludwika Malanowicza. Jednocześnie utworzono Wydział Ochrony Lasów (mający m.in. regulować kwestie wyrębu lasów), na czele którego stanął dotychczasowy szef Wydziału Lasów – Józef Miłobędzki.

Na początku listopada szef sekcji, Jan Miklaszewski, udał się do Lublina, gdzie przy pomocy Adama Schwarza i Wiktora Borzemskiego zorganizował akcję przejmowania administracji leśnej na tym terenie wobec wcześniejszego ustąpienia stamtąd okupacyjnych wojsk austriackich. Przejęcie administracji leśnej spod jurysdykcji niemieckiej, we wspomnieniach członka ówczesnej Sekcji Leśnej J. Vogtmana, wyglądało następująco: Nadszedł wreszcie dzień 11 listopada 1918 roku. Już od szeregu dni tłumnie zgłaszali się do Sekcji Lasów leśnicy, ściągający z różnych stron. Codziennie toczyły się w gorączkowym nastroju narady z udziałem przybywających leśników nad zorganizowaniem obsadzenia lasów. Wieczorem, d. 10 listopada, zaczęto w Warszawie rozbrajać wojsko niemieckie. Rano, następnego dnia, Warszawa przebudzona została hukiem wystrzałów karabinowych. W bramie gmachu Ministerstwa Rolnictwa, które mieściło się na Krakowskiem Przedmieściu Nr 69, stał Wojciech Kossak w mundurze 2 p. ułanów. Przybywającym o godz. 8 rano urzędnikom oświadczył, że jest komendantem gmachu i wezwał ich do zajmowania niemieckich urzędów. Natychmiast udali się z eskortą wojskową: p. Miłobędzki z gronem innych leśników do głównego zarządu lasów, mieszczącego się w Galerji Luksemburga, ja zaś do biura inwentaryzacji przy ul. Matejki 4. W obydwóch urzędach nastąpiły jednakowe sceny. Na wezwanie polskich urzędników obydwaj szefowie niemieckich urzędów, Hinrichs i Reess, przekazali im natychmiast urzędowanie w sposób pełen uległości i uprzejmości. Personel niemiecki opuścił biura, które w tej chwili zostały zajęte przez polskich leśników .

Ukoronowaniem akcji przejmowania lasów przez państwo polskie były postanowienia dotyczące przejęcia pod zarząd państwowy dóbr byłych domów monarszych państw zaborczych, dóbr donacyjnych, dóbr stanowiących własność niemiecką na terenie Poznańskiego i Pomorza oraz dóbr zarządzanych przed listopadem 1918 roku przez władze okupacyjne. Najbardziej charakterystyczny w swej wymowie był tutaj dekret Rady Regencyjnej o przejęciu pod zarząd państwowy dóbr donacyjnych. Stwierdzał on: My, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, zważywszy, że znaczny obszar dóbr, własność skarbu polskiego stanowiących, dla celów krzewienia w Polsce obcej narodowości i wiary (...) w różnym czasie przez ukazy cesarzów rosyjskich oddany był w posiadanie osobom, które się w walce przeciwko Narodowi Polskiemu wyróżniły – postanawiamy, że dobra te wrócić winny do prawowitego rozporządzenia rządu polskiego (...). Bezpośredni zarząd nad poszczególnymi donacjami sprawować będą mianowani przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Koronnych administratorowie państwowi (...) .

    Józef Miłobędzki                              Jan Miklaszewski


Kwestia ułożenia struktur organizacyjnych lasów państwowych oraz ich podporządkowania w ramach hierarchii kształtującego się aparatu władzy odrodzonego państwa   była istotnym problemem, ówczesne bowiem leśnictwo na ziemiach polskich stanowiło organizm wyraźnie niejednolity – tak pod względem ustawodawstwa, jak i struktur administracyjnych, odzwierciedlający stosunki panujące w byłych trzech zaborach. Przez całe pierwsze dziesięciolecie niepodległego bytu państwowego polityka leśna władz polskich była chwiejna i niezdecydowana (dowodem na to jest m.in. fakt, że dopiero z dniem 24 czerwca 1927 roku uchylono przepisy leśne państw zaborczych na terenie II Rzeczypospolitej). Sytuację tę pogłębiała ogólnie słaba kondycja odrodzonej Rzeczypospolitej i niestabilność jej rządów. Wobec braku stabilności politycznej kraju trwałe ułożenie struktur administracyjnych lasów i sposobu ich zarządu nie było w praktyce możliwe . Początkowo próbowano nawiązać do układu organizacyjnego funkcjonującego na terenie byłego Królestwa Polskiego w schyłkowym okresie istnienia monarchii Romanowów – gdzie od 1880 roku zarząd zwierzchni nad lasami Kongresówki sprawował Departament Leśny przy Ministerstwie Dóbr Państwowych w Petersburgu – powierzając zarząd lasami państwowymi Sekcji Leśnej Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych (od 1919 roku przekształconego w Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych), nadzór zaś nad stanem lasów – urzędom ochrony lasów tegoż ministerstwa.

               W dniu 13 listopada 1918 roku dokonano pierwszego oficjalnego – w niepodległym już państwie – ułożenia struktur administracyjnych zarządzających lasami państwowymi. Zarząd nad nimi poddano Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Koronnych (podtrzymując w ten sposób prowizoryczne ustalenia z okresu działania Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej). Ustalona wówczas podległość lasów resortowi rolnictwa utrzymała się już do końca istnienia II Rzeczypospolitej. Terenowymi organami nadzoru i zarządu dobrami narodowymi (w tym lasami) stawały się okręgowe zarządy dóbr narodowych. Na czele zarządów okręgowych stali naczelnicy   odpowiedzialni za stan i zarząd dóbr w powierzonym sobie okręgu. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad dobrami państwowymi (w tym lasami) sprawowali inspektorowie okręgowi dóbr narodowych za pośrednictwem komisarzy i podkomisarzy. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi (administracyjno-gospodarczymi), na które podzielono lasy państwowe, były nadleśnictwa i leśnictwa. Stwierdzano, że: nadleśniczy zarządza lasami państwowemi na powierzonym sobie obszarze nadleśnictwa, sprawując wszelkie z istoty sprawy zarządu wynikające (...) czynności. Do pomocy (...) mieć będzie potrzebną liczbę leśniczych, sprawujących w odpowiednim zakresie zarząd (...) na terenie jednego leśnictwa. Leśniczy może zastępować nadleśniczego we wszystkich jego czynnościach służbowych. Czynności wykonawcze (...) spełniają gajowi .

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę. Zapraszam do jej przeglądania:

mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo

Szanowni Państwo! Bracia Leśnicy!
Jeśli ktoś z Państwa posiada w rodzinnych archiwach fotografie przodków w mundurze leśnika, albo akcesoria mundurowe (np.: czapki, orzełki, patki z dystynkcjami, guziki, czy jakiekolwiek inne fragmenty umundurowania), gorąco proszę o sfotografowanie ich i przesłanie skanów tych fotografii do mnie, na podanego poniżej maila. Zachęcam też Państwa do podzielenia się ze mną wspomnieniami z pracy i życia Waszych krewnych i przodków - leśników. Kontakt w tej sprawie na  adres mailowy: leszekprecikowski@wp.pl
Materiały te wykorzystam w rozbudowie niniejszej strony internetowej (podając oczywiście  pełny opis i źródło ich pochodzenia).
Z leśnym pozdrowieniem: Darz Bór!
Leszek S. Pręcikowski

Udostępnij na facebook

POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
WIZYTA NA TYCH STRONACH, TO CENNA LEKCJA PATRIOTYZMU:
KŁUSZYN 1610-2010
HUSARIA POLSKA
KŁUSZYN 1610-2010 400 rocznica bitwy


Google
https://www.google.pl/

Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

UWAGA!!!
Osoby wykorzystujące tekst lub ilustracje pochodzące z mojej strony internetowej, proszone są o podawanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów (z zamieszczeniem pełnego zapisu mojego nazwiska i imienia - jako ich autora).


© Leszek S. Pręcikowski

 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www