lesnymundur / DAWNE LASY PRYWATNE
~~~Leszek S. Pręcikowski~~~LUDZIE LASU I ICH MUNDUR~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.1~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.2~~~KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY ~~~MUNDUROLOGIA~~~KALENDARIUM LEŚNICTWA ~~~LEŚNA MAPA HISTORYCZNA~~~LASY W EPOCE JAGIELLONÓW~~~LASY KRÓLESTWA POLSKIEGO~~~LASY ZIEMI łÓDZKIEJ~~~DAWNE LASY PRYWATNE~~~LEŚNICTWO W POZNAŃSKIEM~~~NADLEŚNICTWO PRZEDBORÓW~~~NADLEŚNICTWO KOŁO~~~OFERTA WYDAWNICZA~~~

lesnymundur>HISTORIA MUNDURU LEŚNIKA POLSKIEGO
Darmowy hosting JESTEŚ

GOŚCIEM NA TEJ STRONIEUdostępnij na facebookFRIKO.PL - darmowy hosting.
Usługi hostingowe
~~~Darmowy hosting~~~POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
~~~ ekologiczneforum ~~~
LINKI STRON POZYCJONUJĄCYCH
Historia munduru leśnika polskiego
Katalog stron www
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę pod zmienionym tytułem:
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
Zapraszam do jej przeglądania (zaznaczam, że nowa strona nie będzie już identyczna, z tą, którą Państwo właśnie przeglądacie).
mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
 
mundur leśnika, mundur leśny, historia munduru, Lasy Państwowe, Leszek Sławomir Pręcikowski, Ludzie lasu i ich mundur

DAWNE LASY PRYWATNE

Poświęcę teraz nieco miejsca dawnym lasom prywatnym w Polsce, jako że temat ten dziś jest niemal całkiem zapomniany...

   U Słowian pierwotnie cała ziemia – a więc i lasy – była traktowana jako dobro wspólne wspólnoty plemiennej, z której swobodnie korzystali jej członkowie. W czasach późniejszych w wyniku rozwoju stosunków gospodarczych i zawłaszczenia dóbr przez możnych oraz ewoluowania owej wspólnoty w kierunku społeczności o charakterze feudalnym pojawiła się indywidualna własność dóbr. Lasy traktowano jednak nadal w znacznej mierze jako dobro wspólne. W Polsce za panowania Piastów, którym udało się pokonać panów plemiennych i zawłaszczyć plemienne „opola”, całe państwo, także dobra ziemskie i lasy, poczęto traktować jako własność monarszą. Władca miał prawo rozporządzania wszelkimi dobrami z prawem pociągania swych poddanych do danin, posług, służby wojskowej itd.; cały kraj stał się jedną wielką królewszczyzną (domeną rodu panującego).

  Sytuacja taka nie trwała jednak długo. Jako pierwszy wyłom w tych stosunkach uczynił Kościół, który wymusił na władcy nietykalność swych dóbr i uzyskał liczne przywileje i zwolnienia podatkowe. Tak powstała potężna kategoria dóbr duchownych (w tym lasów duchownych i zakonnych), zwolnionych z podatków i służby wojskowej – co wydatnie osłabiło zdolność obronną ówczesnego państwa polskiego. Piastowie jako władcy „rozrzutni” lekką ręką pozbyli się swej domeny, rozdając królewszczyzny tzw. „dobrze zasłużonym”, m.in. za służbę wojskową. Szlachta polska obdarzona została ponadto licznymi przywilejami, które ograniczały jej powinności wobec kraju z nadanych ziem i oddały chłopa w niewolę panu. Poczęła się tworzyć dziedziczna własność ziemska (w tym leśna) – tzw. dobra dominialne, które niebawem znacznie przerosły dobra należące do władcy.

  Zgoła odmienne stosunki własnościowe w chwili zawarcia unii polsko-litewskiej (1385) panowały na Litwie. Jagiellonowie zdołali zachować jeszcze znaczny zasób dóbr ziemskich, z czego istotny odsetek stanowiły rozległe puszcze królewskie, potężne zwłaszcza na obszarze Białej, Czarnej i Czerwonej Rusi. Puszcze owe podporządkowano wówczas gospodarce łowieckiej, która była główną obok pozysku drewna dawną formą „przemysłu leśnego”.

  Proces zmniejszania się własności należącej do króla postępował jednak nadal, przyczyną były kolejne nadania, jak i zawłaszczanie królewszczyzn przez magnaterię. W drugiej połowie XVIII wieku już blisko 80% własności ziemskiej Rzeczpospolitej stanowiły różnego rodzaju dobra niepubliczne (w tym prywatne).

 W Królestwie Polskim (Kongresówce) lasy niepubliczne (prywatne) stanowiły przytłaczającą większość spośród form własności. Stosunki własnościowe na przestrzeni lat 1817-1911 kształtowały się tam następująco:

Ciekawym przykładem owych stosunków było ówczesne województwo kaliskie. Dziś jest to cała południowa część województwa łódzkiego wraz z przyległościami (tereny obecnej RDLP w Łodzi). Około 1826 roku, na tym obszarze stosunki własnościowe w lasach w yglądały tak:

W artości liczbowe w powyższej tabeli oznaczone kolorem czerwonym podano w milach 2 , gdzie 1 mila 2 = 9,841 morgi polskiej, a 1 morga polska = 0,55976 ha

         Przedstawiony powyżej obraz struktury lasów województwa kaliskiego nie był elementem trwałym. Ulegał zmianom na niekorzyść lasów rządowych, wskutek podjętych przez rząd Królestwa wielkich wyprzedaży dóbr i lasów – mających podreperować państwową kiesę i umożliwić nowe inwestycje (m. in. rozbudowa Zagłębia Staropolskiego oraz centrum przemysłu włókienniczego Królestwa w Łodzi i okolicy). Pierwsze takie – dość radykalne – zmiany struktur administracyjnych w lasach na omawianym terenie miały miejsce już w roku 1828. Proces ten pogłębiły później darowizny (majoraty) „najmiłościwiej panującego”, przydzielane w ramach represji popowstaniowych różnym carskim urzędnikom i oficerom.
 
         Odrodzona – II-ga Rzeczypospolita wkraczała w niepodległość z 8 943 762 ha lasu, co przy wielkości terytorium państwa 38 839 000 ha dawało lesistość 23,0%, tj. 0,33 ha lasu na 1 mieszkańca. Rozmieszczenie lasów było wybitnie nierównomierne, największa ich część (46% – tj. ok. 1 270 000 ha lasów państwowych i 41% – czyli ok. 2 500 000 ha lasów prywatnych) znajdowała się na Kresach Wschodnich (tj. w województwach: wileńskim, nowogródzkim, poleskim, wołyńskim, a także częściowo w białostockim – Puszcza Augustowska, Grodzieńska i Białowieska).


          Należy pamiętać, że w 20-leciu międzywojennym   prywatna własność leśna miała zdecydowaną przewagę nad lasami własności państwa. Był to stosunek rzędu: 61,3% własności niepaństwowej – do 38,7% lasów we władaniu państwa (dane z 1937 roku). Podział lasów na kategorie własności, wg spisu z 1921 r., ilustruje poniższe zestawienie:

     Lasy prywatne stanowiły przytłaczającą większość areału leśnego międzywojennej  Polski i zatrudniały pokaźną liczbę pracowników (w tym wielu fachowców, zatrudnionych w służbach administracyjnych, którym przysługiwał mundur). Leśnicy lasów prywatnych stanowili dobrze zorganizowaną grupę zawodową, zrzeszoną w Sekcji Leśników Prywatnych Związku Leśników Polskich. Kadra leśna zatrudniona w lasach prywatnych częstokroć posiadała bardzo dobre kwalifikacje, zdobyte na uczelniach leśnych - tak polskich, jak i zagranicznych.

 Należy pamiętać także o tym, że obecna struktura lasów, gdzie przytłaczająca większość własności to Lasy Państwowe, a mundur leśnika prywatnego jest już jedynie mglistym wspomnieniem – jest zaszłością po okresie pierwszych lat „władzy ludowej”.

 Mocą dekretów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (dekret o reformie rolnej i dekrety pokrewne) zostały przyjęte na własność państwa lasy własności prywatnej. Najpierw wchodzące w skład podlegających reformie nieruchomościach ziemskich, jeśli obszar łączny tych lasów przekraczał 100 ha powierzchni ogólnej, lub 50 ha użytków rolnych (dolna norma 50 ha nie obowiązywała w województwach: poznańskim, pomorskim i śląskim); potem także lasy i grunty leśne o powierzchni ponad 25 ha; wreszcie w oparciu o dekret o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele publiczne w okresie wojny (z dn. 7 kwietnia 1948 roku), oraz ustawę o przejęciu na własność państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych (z dn. 18 listopada 1948 roku) i ustawę o przejęciu przez państwo “dóbr martwej ręki” (z dn. 20 marca 1950 roku) – ukształtowana została zupełnie nowa struktura własności leśnej w Polsce, w której dominującą rolę odgrywają lasy będące własnością Skarbu Państwa.

 Lasy Państwowe muszą pamiętać o tym, że np. obecna Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - gdyby nie dekrety PKWN z lat 40. i władz PRL z wczesnych lat 50. XX stulecia - praktycznie nie istniałaby w obecnym kształcie, gdyż prawie 90% lasów na niektórych jej obszarach w 1945 roku znajdowało się w rękach prywatnych. Tak było m.in. w obecnym powiecie koneckim i opoczyńskim (lasy opoczyńskie leżą dziś już w granicach RDLP w Łodzi). Stan ten doskonale obrazują, pochodzące z poł. XIX w. zestawienia sporządzone przez A. Połujańskiego:
         Aleksander Połujański - nestor polskiego leśnictwa, wymienił następujące lasy prywatne, leżące dziś w granicach RDLP w Radomiu:

          Wymienione powyżej lasy prywatne, co do zasad gospodarowania w nich, pozostawały pod nadzorem państwowym. Była to sytuacja podobna do dzisiejszej, gdzie nad lasami  prywatnymi nadzór merytoryczny sprawują leśniczowie ds. lasów prywatnych. Obok tychże lasów, istniała jednak potężna powierzchniowo kategoria lasów prywatnych nieurządzonych, które nie miały żadnego nadzoru ze strony państwa i rządzone były "swobodną ręką" przez ich właścicieli...
Oto niektóre z nich:

Tak, pokrótce, prezentuje się XIX-wieczny obraz lasów prywatnych z obszaru dziś podległego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Lasy Państwowe - jako spadkobierca owych prywatnych własności - winny szanować historię i dorobek ówczesnych właścicieli tych lasów i pokoleń leśników tam zatrudnionych, a także dbać o właściwy przekaz historyczny o ich dziejach!

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę. Zapraszam do jej przeglądania:

mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo

Szanowni Państwo! Bracia Leśnicy!
Jeśli ktoś z Państwa posiada w rodzinnych archiwach fotografie przodków w mundurze leśnika, albo akcesoria mundurowe (np.: czapki, orzełki, patki z dystynkcjami, guziki, czy jakiekolwiek inne fragmenty umundurowania), gorąco proszę o sfotografowanie ich i przesłanie skanów tych fotografii do mnie, na podanego poniżej maila. Zachęcam też Państwa do podzielenia się ze mną wspomnieniami z pracy i życia Waszych krewnych i przodków - leśników. Kontakt w tej sprawie na  adres mailowy: leszekprecikowski@wp.pl
Materiały te wykorzystam w rozbudowie niniejszej strony internetowej (podając oczywiście  pełny opis i źródło ich pochodzenia).
Z leśnym pozdrowieniem: Darz Bór!
Leszek S. Pręcikowski

Udostępnij na facebook

POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
WIZYTA NA TYCH STRONACH, TO CENNA LEKCJA PATRIOTYZMU:
KŁUSZYN 1610-2010
HUSARIA POLSKA
KŁUSZYN 1610-2010 400 rocznica bitwy


Google
https://www.google.pl/

Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

UWAGA!!!
Osoby wykorzystujące tekst lub ilustracje pochodzące z mojej strony internetowej, proszone są o podawanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów (z zamieszczeniem pełnego zapisu mojego nazwiska i imienia - jako ich autora).


© Leszek S. Pręcikowski
 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www