lesnymundur / LASY ZIEMI łÓDZKIEJ
~~~Leszek S. Pręcikowski~~~LUDZIE LASU I ICH MUNDUR~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.1~~~DZIEJE MUNDURU LEŚNIKA cz.2~~~KRÓLEWSKI KORPUS LEŚNY ~~~MUNDUROLOGIA~~~KALENDARIUM LEŚNICTWA ~~~LEŚNA MAPA HISTORYCZNA~~~LASY W EPOCE JAGIELLONÓW~~~LASY KRÓLESTWA POLSKIEGO~~~LASY ZIEMI łÓDZKIEJ~~~DAWNE LASY PRYWATNE~~~LEŚNICTWO W POZNAŃSKIEM~~~NADLEŚNICTWO PRZEDBORÓW~~~NADLEŚNICTWO KOŁO~~~OFERTA WYDAWNICZA~~~

lesnymundur>HISTORIA MUNDURU LEŚNIKA POLSKIEGO
Darmowy hosting JESTEŚ

GOŚCIEM NA TEJ STRONIEUdostępnij na facebookFRIKO.PL - darmowy hosting.
Usługi hostingowe
~~~Darmowy hosting~~~POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
~~~ ekologiczneforum ~~~
LINKI STRON POZYCJONUJĄCYCH
Historia munduru leśnika polskiego
Katalog stron www
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę pod zmienionym tytułem:
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
Zapraszam do jej przeglądania (zaznaczam, że nowa strona nie będzie już identyczna, z tą, którą Państwo właśnie przeglądacie).
mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo
 
mundur leśnika, mundur leśny, historia munduru, Lasy Państwowe, Leszek Sławomir Pręcikowski, Ludzie lasu i ich mundur
LASY ZIEMI ŁÓDZKIEJ

DAWNE LASY I LEŚNICTWO NA ZIEMI ŁÓDZKIEJ

Obszar współczesnej Polski Centralnej, a więc i Region Łódzki -  administrowany obecnie przez RDLP w Łodzi, w XIX wieku pozostawał w granicach 4 ówczesnych województw, tj.: kaliskiego, mazowieckiego, płockiego i sandomierskiego.

Nas interesują dwa województwa: kaliskie i mazowieckie – obejmujące cały obszar dzisiejszej aglomeracji łódzkiej.

Województwo kaliskie - powstałe w 1815 roku – obejmowało obszar ok. 16,4 tys. km 2 , z liczbą ludności wynoszącą ok. 572 154 osób

Teren województwa w ok. 28,8 % porośnięty był lasami, co odpowiadało w przybliżeniu przeciętnej lesistości dla całego Królestwa Polskiego (28,3 %) i stawiało ówczesne województwo kaliskie na 5. miejscu w kraju pod względem lesistości (po województwach: sandomierskim, płockim, augustowskim i mazowieckim). Ogólna powierzchnia leśna wynosiła ok. 470 588 ha . W jego północnej części – województwo to zaliczane było przez ówczesnych autorów do tzw. „umiarkowanej strefy klimatycznej” , zaś pozostała część owego województwa zaliczana była do „łagodnej strefy klimatycznej”. Na obszarze tym ok. 1827 roku dominowały lite, bądź mieszane z udziałem innych gatunków drzewostany sosnowe (gatunek panujący: sosna pospolita) - zajmujące ok. 93 % powierzchni leśnej. Ponadto znaczący był udział świerka ( ok. 3,5 % powierzchni leśnej). W tej części województwa, którą zaliczano do „łagodnej strefy klimatycznej” istotny był również udział drzewostanów liściastych, gdzie miejscowo na dość znacznej przestrzeni spotykało się lite dąbrowy, a także buczyny. Na terenach podmokłych istotny udział miały zbiorowiska olsowe, z olszą czarną - jako ich głównym. W ówczesnych lasach dosyć często można było spotkać jodłę - a granica jej zasięgu przebiegała znacznie dalej na północ aniżeli ma to miejsce obecnie. Ponadto występowały tu: brzozy , grab , jawor , lipy , rodzime gatunki topoli , wierzby , grusze   oraz jarząb pospolity .

Różnorodność gatunkowa na tym obszarze w miarę upływu lat ulegała stałemu zakłóceniu na korzyść drzewostanów iglastych (głównie sosnowych i świerkowych), w połączeniu ze stałym ubytkiem powierzchni zalesionej oraz wzrostem niezagospodarowanych zrębów. W 1911 roku powierzchnia leśna w Kaliskiem zmalała do ok. 379 126 ha , a więc ubyło prawie 100 000 ha lasu w porównaniu z danymi z 1827 roku.

Na tym terenie lasy rządowe funkcjonowały wówczas w ramach 12 leśnictw (posiadających uprawnienia samodzielnych urzędów leśnych ), a były to: Gidle , Grabica , Klonowo [Klonowa], Lubiń [Lubień], Pabianice , Pajęczno , Parżno , Piotrków , Sokolniki , Szadek , Uniejów , Wieluń . Granice tych leśnictw ściśle pokrywały się z granicami administracyjnego podziału kraju (z granicami województw) i podlegały one nadzorowi odpowiednich wydziałów leśnych w komisjach wojewódzkich .

LeśnictwoPabianice rozpościerało się na pograniczu współczesnych nadleśnictw państwowych: Poddębice, Grotniki i Kolumna. Jego północną granicę wytyczała linia graniczna rozdzielająca - istniejące wówczas - województwa kaliskie i mazowieckie. Leśnictwo to wg stanu z 1820 roku podzielone było na 4 straże : Dłutów , Prawda , Róża i Ruda [Pabianicka - obecnie w granicach administracyjnych miasta Łodzi].

Na przestrzeni dwudziestolecia (1820 - 1840) w wyniku żywiołowych procesów urbanizacyjnych, związanych z lokalizacją w tym regionie centrum przemysłu włókienniczego - doszło w okolicach Pabianic do drastycznych wylesień. W zasadzie nie dotyczyło to terenów położonych na zachód i daleko na północny-zachód od miasta (okolice Piątkowiska, Chodrowic, Górki, Widzewic i dalej aż po Lutomiersk), jak też na mniejszym obszarze w kierunku południowym (okolice Bychlewa) - jako że tereny te były wylesione w czasach znacznie dawniejszych i zagospodarowane rolniczo. Na tym obszarze powierzchnia lasów w ciągu lat kolejnych, aż po czasy współczesne nie uległa już znaczącym zmianom. Proces niszczenia lasów skierował się natomiast na obszary położone na północ i północny-wschód od Pabianic, a to ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo powstającej wówczas przemysłowej Łodzi, którą lasy pabianickie zaopatrywały w drewno budulcowe i opał, jak też w związku z dalszą rozbudową Pabianic. A więc ofiarą pił i siekier padły w pierwszej kolejności lasy wchodzące w skład Straży Ruda (lasy położone pomiędzy Pabianicami, Wolą Zaradzyńską, Gadką, Rudą i Widzewicami; dalej lasy rosnące wówczas na obszarze pomiędzy Rudą i Gadką, Wólką, Rokiciem, Retkinią, Chocianowicami i Łaskowicami; wreszcie na północ i północny-zachód od Woli Zaradzyńskiej - w kierunku Chojen, Wiskitna i Woli Rakowej). W wyniku tych procesów Straż Ruda wkrótce przestała istnieć.

Województwo mazowieckie: Po upadku Napoleona I oraz oddaniu większości ziem b. Księstwa Warszawskiego pod „opiekę” Rosji całość b. departamentu warszawskiego, jako województwo mazowieckie , weszła w skład Królestwa Polskiego (Kongresowego). Obszar województwa wynosił ok. 19 062 km 2 . Na terytorium tym w 1827 r. zamieszkiwało ok. 747 650 osób

Około 1827 roku lasy zajmowały tu w przybliżeniu nieco ponad 607 246 ha , co stawiało Mazowieckie na 1. miejscu pośród ówczesnych województw Królestwa Polskiego pod względem posiadanego zasobu leśnego, a lesistość województwa wynosiła ok. 31,8 %. Własność rządowa stanowiła tu 17,33 % ogółu obszaru lasów województwa

Przez XIX-wiecznych przyrodników województwo mazowieckie w jego wschodniej części zaliczane było do tzw. „zimnej strefy klimatycznej” , zaś zachodnią część województwa - tą właśnie, która obecnie znajduje się w administracyjnych granicach RDLP w Łodzi - zaliczano do „umiarkowanej strefy klimatycznej”.

Gatunkiem panującym była tu sosna, przy czym znaczący był udział drzewostanów liściastych i mieszanych (z sosną). Spośród gatunków iglastych samodzielne drzewostany (obok sosny) w śladowej w zasadzie ilości tworzył świerk. Gatunki liściaste generalnie rosły w przemieszaniu z sosną. W większej ilości występowały: dęby, brzozy, olsza czarna , grab, klony - w tym klon jawor, lipy, topole, wierzby , grusza, jarząb pospolity. Pojedynczo występowały: modrzewie , jodła , buk , klon zwyczajny , jesion , wiązy . Gatunki liściaste jedynie wyjątkowo tworzyły samodzielne drzewostany (dotyczyło to głównie olszy, zwłaszcza na terenach podmokłych).

Województwo mazowieckie obfitowało wówczas w liczne tereny podmokłe i bagna, z których największym było Bagno Bieliny o powierzchni ok. 4 786 ha . Ta wysoka wilgotność siedliska niewątpliwie wzbogacała w owym czasie różnorodność przyrodniczą tamtejszych lasów.

  Porównując skład gatunkowy drzewostanów tego regionu z uprzednio scharakteryzowanym województwem kaliskim - widoczna jest znacznie uboższa szata roślinna, co wynikało z położenia geograficznego tych ziem. Bezwzględnym dominatem pozostawała tu sosna, zajmująca 87,6 % ogólnej powierzchni leśnej (1827 rok).

Stosunki te utrwaliły się w latach następnych, tak że w 1911 roku drzewostany sosnowe zajmowały aż 89 % ogólnej powierzchni lasów; na pozostałe 11 % powierzchni leśnej - 2 % zajmowały dąbrowy (z udziałem innych gatunków drzew), 4 % olsy, kolejne 4 % drzewostany mieszane iglasto-liściaste, 1 % liściaste mieszane i aż 2 % niezalesione zręby.

Jednocześnie należy odnotować fakt, że na tym obszarze po upadku Powstania Listopadowego doszło do katastrofalnych wylesień. Ubyło tu ponad 395 000 ha lasu (tj. ponad 60 % zasobów leśnych z roku 1827) - w skali kraju przyniosło to spadek tego regionu na 7. przedostatnie miejsce. Lesistość na omawianym obszarze spadła do zaledwie 12,1 %

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy były czynione „lekką ręką” prywatyzacje lasów rządowych - jeszcze w okresie przedpowstaniowym z inicjatywy Druckiego-Lubeckiego, jak też rabunkowa gospodarka leśna, prowadzona po 1863 roku przez podporządkowaną caratowi administrację leśną w Królestwie. Głównym jednak determinantem zniszczeń lasów na Mazowszu był rozwój - zlokalizowanego tu z inicjatywy prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda Rembielińskiego - centrum przemysłu włókienniczego w dzisiejszym regionie łódzkim, gdzie wówczas, jak grzyby po deszczu wyrastały miasta i osady fabryczne, pochłaniające monstrualne ilości drewna, które było niezbędne przy budowie domostw i fabryk, jak też dla celów energetycznych (węgiel drzewny i drewno opałowe). O skali tego zjawiska może świadczyć rozwój Łodzi, która z małego miasteczka, gdzie podstawą utrzymania ludności było rzemiosło i uprawa roli na niwach podmiejskich - przerodziła się w wielkoprzemysłowego molocha, największego producenta tkanin w imperium carów. Jej ludność wzrosła   z ok. 4 tys. w roku 1830 - do ok. 13 tys. w roku 1840, w 1860 r. było tu już ok. 33 tys. ludzi, a w roku 1900 - ponad 320 tys. W ten sposób w ciągu niecałych 3 ćwierci XIX stulecia Łódź znalazła się w 1. dziesiątce najludniejszych miast Europy, a jej niepohamowany rozwój, połączony z rozwojem innych miast i osad regionu - w ciągu kilku dziesięcioleci doprowadził do zagłady Puszczy Łódzkiej

Trzy leśnictwa niegdyś okalające niewielkie miasteczko, jakim podówczas była Łódź (współcześnie ich dawne terytoria w znacznej części znalazły się w obrębie administracyjnych granic Łodzi) - to: Leśnictwo Zgierz , Leśnictwo Łaznów i Leśnictwo Dmosin .

Leśnictwo Zgierz . W granicach obszaru niegdyś tworzącego owo historyczne leśnictwo położona jest znakomita większość terytorium współczesnej Łodzi, takie położenie geograficzne zadecydowało w sposób zasadniczy o losach tej leśnej jednostki administracyjnej, która ulegała przeobrażeniom w miarę rozwoju miasta leżącego na jej terenie. Obejmowało ono 7 straży : Chociszewo [Chociszew], Góra Bałdrzychowska ,   Kazimierz ,

 

 

Kowalewice , Łódź , Sobień , Szczawin .

Przemiany, jakim w latach 20. i 30. XIX stulecia uległo Leśnictwo Zgierz najdobitniej odzwierciedlają zagładę lasów w regionie łódzkim (i to nie tylko rządowych, ale lasów w ogóle - Puszczy Łódzkiej, która do początku XIX wieku pokrywała tu jeszcze znaczną przestrzeń). W owym czasie Łódź wraz z przyległościami (a to: leżącymi na południowy-wschód od niej Starą Wsią i Wójtostwem, a także położonymi na północny-wschód Bałutami) tworzyła niewielką enklawę, zagubioną pośród otaczających ją rządowych już podówczas kompleksów leśnych, należących w większości do Leśnictwa Zgierz oraz sąsiednich leśnictw Dmosin i Łaznów . Jeszcze w latach 20. XIX stulecia obszerność lasów na tym terenie szacowano na ponad 60 tys. ha, z czego lasy rządowe mogły obejmować ok. 30 tys. ha - jednakże stały ubytek powierzchni leśnej spowodowany naporem przemysłu i wzrostem terytorium Łodzi oraz innych okolicznych osad przyniósł w 1828 r. likwidację Leśnictwa Dmosin , a w 1837 r. zlikwidowano również Leśnictwo Zgierz . Dalsze wylesienia na tym obszarze doprowadziły do tego, że w 1852 r. istniało tu już tylko jedno leśnictwo z siedzibą w Łaznowie (utworzone w wyniku objęcia w administrację resztek lasów po ww. leśnictwach: Zgierz, Dmosin i Łaznów ). Powierzchnia tych ocalałych kompleksów leśnych wynosiła wówczas zaledwie 18 867 ha .

Znacząca część z lasów okalających ówczesną Łódź wchodziła w skład Straży Łódź przynależnej do Leśnictwa Zgierz ; wyjątkiem był tu ówczesny las miejski (o powierzchni ok. 400 ha ), będący w zarządzie komunalnym i podlegający nadzorowi państwa poprzez Zarząd Lasów Miejskich przy Komisji Spraw Wewnętrznych . Lasy te tworzyły wokół miasta zwarty pierścień, który po stronie    północnej,   omijając    ówczesną    wieś    Radogoszcz,    rozrastał    się   w potężny    masyw    leśny    ciągnący   się    od   okolic    położonych    na   północ   od     dzisiejszego Bałuckiego Rynku - aż po ówczesne rogatki Zgierza (do pewnego stopnia pozostałością tych lasów są: Park im. marszałka J. Piłsudskiego na Zdrowiu - dawny łódzki las miejski, Park im. A. Mickiewicza - jego dzika, leśna część, Las Łagiewnicki i Las Chełmy w Zgierzu). Na wschód od ówczesnej Łodzi również uformował się zwarty masyw leśny, który przynależał jednak już do Leśnictwa Łaznów. Gra nica pomiędzy Leśnictwem Zgierz i Leśnictwem Łaznów zapewne musiała przebiegać od okolic dzisiejszego Dworca Północnego, wzdłuż starego traktu na Moskule, Imielnik i Stryków (który pokrywał się w przybliżeniu z obecną ulicą Strykowską) - jako że była to jedyna tak wyraźna linia podziału przestrzennego rozdzielająca lasy na tym terenie. Na południe i południowy-zachód od ówczesnej Łodzi lasy rozciągały się w przybliżeniu poniżej linii wyznaczonej przez obecne ulice: al. Mickiewicza i al. Włókniarzy. Lasy były tu jednak znacznie bardziej przetrzebione i okalały obszary zagospodarowane rolniczo, położone wokół osad (dziś miejskich osiedli): Zarzew, Dąbrowa, Wiskitno, Górki, Chojny, Gadka, Ruda, Chocianowice, Łaskowice, Rokicie, Retkinia, Brus, Wólka, Koziny. Część tych miejscowości i okalających je lasów - współcześnie położonych na południowych krańcach miasta Łodzi - leżała wówczas już po stronie dawnego województwa kaliskiego, na obszarze podlegającym Leśnictwu Pabianice .   (c.d.n.)

  KOMUNIKAT
Szanowni Państwo! W związku z likwidacją (od 31 marca 2018 r.) hostingu stron www. na serwerze: friko.pl (Osemka.pl), na którym znajduje się ta strona internetowa, zmuszony jestem stworzyć nową stronę o tej tematyce na innym serwerze. Wybrałem w tym celu serwer prv.pl i tam odbudowuję moją stronę. Zapraszam do jej przeglądania:

mundur-lesny-lesnika-historia
Mundur leśnika (leśny) – jego historia. Polskie lasy i leśnictwo


Szanowni Państwo! Bracia Leśnicy!
Jeśli ktoś z Państwa posiada w rodzinnych archiwach fotografie przodków w mundurze leśnika, albo akcesoria mundurowe (np.: czapki, orzełki, patki z dystynkcjami, guziki, czy jakiekolwiek inne fragmenty umundurowania), gorąco proszę o sfotografowanie ich i przesłanie skanów tych fotografii do mnie, na podanego poniżej maila. Zachęcam też Państwa do podzielenia się ze mną wspomnieniami z pracy i życia Waszych krewnych i przodków - leśników. Kontakt w tej sprawie na  adres mailowy: leszekprecikowski@wp.pl
Materiały te wykorzystam w rozbudowie niniejszej strony internetowej (podając oczywiście  pełny opis i źródło ich pochodzenia).
Z leśnym pozdrowieniem: Darz Bór!
Leszek S. Pręcikowski

Udostępnij na facebook

POLECAM ODWIEDZINY TEJ STRONY:
ŁÓDZKIE OBYWATELSKIE FORUM EKOLOGICZNE
WIZYTA NA TYCH STRONACH, TO CENNA LEKCJA PATRIOTYZMU:
KŁUSZYN 1610-2010
HUSARIA POLSKA
KŁUSZYN 1610-2010 400 rocznica bitwy


Google
https://www.google.pl/

Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

UWAGA!!!
Osoby wykorzystujące tekst lub ilustracje pochodzące z mojej strony internetowej, proszone są o podawanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów (z zamieszczeniem pełnego zapisu mojego nazwiska i imienia - jako ich autora).


© Leszek S. Pręcikowski

 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www